Miljö Grundläggande miljökunskap

Grundläggande miljökunskap

I hela världen görs transporter som är nödvändiga för att människans liv ska fungera. I det här kapitlet går vi igenom vilken påverkan dessa transporter har på miljön och hur du kan hjälpa till för att göra dina transporter hållbara.

Alla vet att vi människor påverkar miljön på många sätt. Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen som påverkar miljön både nära oss och globalt. På nära håll märks tydligast hur trafiken bullrar och hur större vägar skär av landskapet så att djuren inte kan röra sig fritt. I ett större perspektiv drabbas sjöar och marker av försurning och övergödning. I det största perspektivet ser vi hur växthuseffekten ökar jordens medeltemperatur.

I Sverige går 90 % av fordonen på bensin eller diesel. På kort sikt behöver vi köra och hantera dessa fordon så miljövänligt som möjligt. Majoriteten av våra fordon går på bensin. I en bensinmotor blandas bensin och luft som antänds och skapar en liten explosion. Dessa små explosioner får motorn att gå. När motor förbrukar en liter bensin har den blandats med nästan 10 000 liter luft. I en perfekt förbränning bildas bara koldioxid och vattenånga. Kanske har du sett att det ibland rinner en vätska ur avgasröret när fordonet framför dig gasar iväg. Det är vatten som du sett i så fall och vattenångan har blivit till flytande vatten i ett kallt avgassystem. På samma sätt bildas koldioxid och vatten i vår förbränning i kroppen. Andas du ut på en kall glasyta ser du hur det bildas små vattendroppar.

Koldioxid finns alltså naturligt i luften och växterna behöver koldioxid för att leva. Problemet när vi kör på bensin och diesel, så kallade fossila icke förnybara bränslen, är att vi får ett onaturligt överskott på koldioxid i atmosfären och detta leder till en ökad växthuseffekt. Jorden blir alltså varmare.

Förbränningen blir heller inte perfekt i våra motorer så förutom koldioxid och vatten kommer även annat ur avgasröret.

Kolmonoxid / koloxid (CO)

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga. Om du andas in små mängder blir du trött och okoncentrerad. I värsta fall kan du kvävas om du andas in för mycket. Om du har ett fordon med katalysator så minskas utsläppen av kolmonoxid.

Kväveoxider (NOx)

Kväveoxider är ämnen som bidrar till försurningen och kan skada dina luftvägar och lungor. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kväveoxider. Dieselmotorn släpper ut mycket mer kväveoxider jämfört med bensinmotorn. Därför har nyare dieselfordon en extratank där man fyller Ad-blue. Ad-blue sprutas in i avgassystemet och minskar utsläppen av kväveoxider. Övergödning innebär att sjöar och vattendrag får för mycket växtnäring. Det kan leda till kraftig algblomning och att sjön växer igen. En av de största orsakerna till övergödning är kväveoxiderna från trafiken.

Kolväten (HC)

Kolväten är ämnen som är cancerframkallande och bidrar till bildandet av marknära ozon. Dessa ämnen är farliga och kan skada dina luftvägar och lungor. Katalysatorn minskar utsläppen av kolväten.

Sot och giftiga partiklar

Sot och partiklar är ett problem som finns i tätorter med mycket trafik. Partiklarna kan påverka dina slemhinnor och kan vara cancerframkallande. Mest sot finns i avgaser från dieselfordon. Därför har nyare dieseldrivna fordon partikelfilter. Partiklar kommer också från bromsar, däck, vägar som slits. Ett sätt att minska partiklarna från vägbanan är att förbjuda dubbdäck på vissa gator.

Försurning

När sjöar och skogar försuras ändras förutsättningarna växter och djur. Vattnets pH-värde sjunker till nivåer där exempelvis alger har svårt att överleva, och även många djur är känsliga mot låga pH-värden. I försurade miljöer löses också tungmetaller och andra gifter upp. De avgaser som bidrar till försurningen är bland annat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider. För att motverka försurningen försöker vi tillföra kalk i områden som är mest drabbade.

Marknära ozon

Utsläppen av kväveoxider och kolväten bidrar också till bildandet av marknära ozon. Ozonet som bildas är skadligt för både djur och växter.

Tips för att bli mer miljövänlig

Det mesta i den här texten såhär är negativt med alla problem som trafiken bidrar till, men det finns också ljuspunkter. Våra fordon blir bättre och bättre. Bränslen utvecklas och medvetenheten om miljöproblemen blir allt större. Både solkraft, vindkraft och vattenkraft byggs ut mer och mer. Ett område som också är på gång är teknik för att ta tillvara energin i havens vågor.

De fordon som du kommer köra med förarbevis eller Am-kort står för en väldigt liten del av utsläppen. Ändå är det bra att lära sig rätt från början och här kommer några saker du kan tänka på:

  • Fordonen släpper ut mer farliga avgaser och drar mer bränsle vid kallstart. Undvik därför korta resor.
  • Köp ett så miljövänligt fordon som möjligt. Nyare fordon är över lag bättre för miljön.
  • Använd kollektivtrafiken.
  • Ta hand om och serva ditt fordon.
  • Kör på ett miljövänligt sätt där du planerar din körning effektivt.
  • Ha rätt lufttryck i däcken.
  • Tvätta ditt fordon på en plats där smutsvattnet tas omhand.