Trafikregler Placering i körfält

Fastän att det är lägre hastighet i stadstrafiken innebär det inte att det inte sker några olyckor. För att minska antalet olyckor är det viktigt för dig som förare oavsett fordonstyp att följa de trafikregler som finns i trafiken. Att placera sig rätt i fil är viktigt och att förstå uppdelningen av körbanan än ännu viktigare. Titta längre fram, vad finns framför dig?

Två olika körfält

 • Ett markerat körfält är den vanligast förekommande typen av körfält. I ett markerat körfält finns linjer utmärkta som skiljer körfälten från varandra.
 • Ett icke-markerat körfält är ett körfält stort nog för att med god marginal rymma två fordon i sidled.

Grundplacering för dig som mopedförare

För mopedister skiljer sig placeringen jämfört med en vanlig personbil, du som mopedförare ska som regel hålla dig till höger kant om körbanan. Förekommer det flera körfält så väljer du i normalt sätt det högra fortfarande.

Vid tät köbildning är det tillåtet att köra förbi stillastående fordon, men bara om det kan göras på ett trafiksäkert sätt och utan någon risk att störa annan trafik.

Tänk på din placering när större fordon ska passera förbi, exempel buss och lastbil med och utan släp.

Körning på enkelriktad väg

På enkelriktade vägar ska du placera dig i vänsterkanten av körfältet när du planerar en vänstersväng, respektive högerkanten när du planerar en högersväng. Här behöver du inte anpassa körningen efter mötande fordon. Detta gör du för att underlätta för bakomvarande trafik att köra förbi dig så att inga trafikköer skapas.

Grundregeln är att du ska hålla dig till det högra körfältet. Det finns dock två undantag från denna grundregel. I dessa situationer ska du istället hålla dig i det körfält som är lämpligast för dina kommande avsikter i trafiken:

 • När det finns minst två markerade körfält i din färdriktning och hastighetsgränsen är högst 70 km/h. I den situationen är det även tillåtet att köra om på högersidan.
 • När körfältspilar eller körfältsvägvisare finns utsatta.

Vid sväng

 • Vid vänstersväng är det lämpligt att du håller dig till vänster i körfältet, utan att vara i vägen för mötande trafik.
 • Vid högersväng ska du hålla dig till höger körfält.
 • På en enkelriktad väg behöver du dock inte ta hänsyn till mötande trafik utan kan istället hålla dig så nära respektive kant av vägen som möjligt.

Vid mörker

Generellt är det bra att hålla sig till körfältets vänsterkant under mörka förhållanden. Detta för att lättare kunna upptäcka om exempelvis ett djur springer ut på vägen samt för att undvika olyckor med fotgängare som är ute på promenad. Det är dock viktigt att vara uppmärksam så att du hinner flytta dig åt höger i händelse av mötande fordon.

Vid ljusa och klara förhållanden

Om det är dagsljus och om sikten är bra åt sidorna, det vill säga att det inte finns skog eller djupa diken intill vägen, kan du ligga närmre åt höger i körfältet för att ha bra marginal till mötande trafik.

Hur du byter körfält

 • Bilda dig en uppfattning om trafiksituationen genom att titta på trafiken framför dig.
 • Försäkra dig om att du har god säkerhetsmarginal till fordonet framför. Kontrollera sedan alltid backspegel, sidospeglar samt döda vinkeln.
 • När du känner att du har läget under kontroll och situationen ser bra ut, slå på blinkers. Invänta eventuella reaktioner från övrig trafik. Ser allt bra ut så är det dags att kontrollera döda vinkeln ännu en gång.
 • Gör en kontrollerad fartökning i samband med att du svänger över till det nya körfältet. Var dock uppmärksam på övriga trafikanter hela tiden.

Situationer då det inte är tillåtet att byta körfält:

 • När linjen på din sida är heldragen. Om linjen på din högra sida är heldragen medan linjen till vänster inte är det, så får endast fordon på den vänstra sidan byta körfält.
 • Att åka slalom mellan körfälten på vägar med flertalet körfält i din färdriktning. Det är förbjudet att ta sig fram på detta sätt för att snabbare komma fram i tät trafik.
 • Byt inte körfält om du verkligen inte behöver göra det. Försök att hålla en lugn och jämn körning för att underlätta för andra trafikanter. Att köra enligt punkterna ovan kan riskera att hetsa andra trafikanter och därmed ökar risken för en trafikolycka.

Särskilda körfält

Reversibelt körfält Ibland kan trafiksignaler styra trafikens riktning. Ett reversibelt körfält kallas även för vändbart körfält. Körriktningen i dessa fält kan vändas efter behov för att underlätta framkomst för trafikanterna.

Kollektivkörfält Ett kollektivkörfält kallas även för bussfil. Meningen med dessa körfält är att underlätta för bussars framkomst. Bussar i linjetrafik, moped klass II och cyklister är tillåtna att använda detta körfält. Kollektivkörfält är bland annat markerade med vägmärket “Påbjuden körfält” eller ”Körbana för fordon i linjetrafik”. Det kan även finnas utsatta vägmarkeringar med texten “BUSS”. I vissa fall får även andra fordon köra på kollektivkörfältet. Det anges i så fall på en tilläggstavla. Ibland gäller de speciella reglerna för detta körfält endast under vissa tider på dygnet.

Bussfilen är till för bussar, inte för personbilar.

Regler gällande körfälts placering

Du bör alltid välja det körfält som är längst till höger. Det finns dock tillfällen när du får välja det körfält som är lämpligast för din färd. På motorväg är det lägst hastighet i körfältet längst åt höger och högst hastighet i körfältet längst åt vänster.

Det är exempelvis tillåtet att köra om till höger om det finns minst två markerade körfält och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre. Finns det däremot två körfältsvägvisare eller körfältspilar bör du i första hand följa dessa.

Planera din sväng i god tid för att inte förhindra bakomvarande trafik.