Facebook pixel

Miljö Föroreningar

Vägtrafiken är en av de största källorna till luftföroreningarna i Sverige. Bilfria stadsdelar, begränsad tomgångskörning, utveckling av fordon och utbildning i eco-driving är några exempel på saker som gjorts för att minska utsläppen av avgaser i vårt samhälle. Trots alla dessa insatser har trafiken fortfarande en stor negativ påverkan på vår miljö. Här får du lära dig mer om de olika avgaserna från biltrafiken.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel. Vägtrafiken står för drygt 30% av koldioxidutsläppen Sverige. Koldioxidutsläppen bidrar till växthuseffekten och klimatförändringen. Katalysatorer minskar tyvärr inte trafikens koldioxidutsläpp. Enda sättet du kan minska koldioxidutsläppen från din körning är att förbränna mindre bränsle.

Koldioxid bildas även om du eldar (förbränner ved) i öppna spisen, och du andas ut koldioxid efter att ha förbrännt syre i lungorna. Koldioxid finns alltså som naturlig del i luften, men när vi förbränner fossila bränslen ökar andelen koldioxid vilket ökar växthuseffekten.

Kolmonoxid / koloxid (CO)

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga. Om du andas in små mängder blir du trött och okoncentrerad. I värsta fall kan du kvävas om du andas in för mycket. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolmonoxid.

Kväveoxider (NOx)

Kväveoxider är ämnen som bidrar till försurningen och kan skada dina luftvägar och lungor. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kväveoxider. Övergödning innebär att sjöar och vattendrag får för mycket växtnäring. Det kan leda till kraftig algblomning och att sjön växer igen. En av de största orsakerna till övergödning är kväveoxiderna från trafiken.

Kolväten (HC)

Kolväten är ämnen som är cancerframkallande och bidrar till marknära ozon. Dessa ämnen är farliga och kan skada dina luftvägar och lungor. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolväten.

Marknära ozon

Marknära ozon bildas när syre oxideras tillsammans med kväveoxider och kolväten. Ozonet som bildas är skadligt för både djur och växter. Om du har en bil med katalysator så minskar utsläppen av de ämnen som krävs för att det ska bildas marknära ozon.

Försurning

När sjöar och skogar försuras ändras förutsättningarna växter och djur. Vattnets pH-värde sjunker till nivåer där exempelvis alger har svårt att överleva, och även många djur är känsliga mot låga pH-värden. I försurade miljöer löses också tungmetaller och andra gifter upp. De avgaser som bidrar till försurningen är bland annat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider. För att motverka försurningen försöker vi tillföra kalk i områden som är mest drabbade.

Sot och giftiga partiklar

Sot och partiklar är ett problem som finns i tätorter med mycket trafik. Partiklarna kan påverka dina slemhinnor och kan vara cancerframkallande. Mest sot finns i avgaser från dieselbilar. Därför har nyare dieseldrivna fordon partikelfilter

Ljud och buller

Buller är ett stort problem för många personer och kan ge upphov till huvudvärk. Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbuller i sina hem. Som förare kan du bidra till att bullernivån sänks. Det kan du exempelvis göra genom att underhålla ditt fordon och tänka på ditt körsätt.

Några enkla tips för minskat buller:

  • Se till att bilens ljuddämpare fungerar bra
  • Gasa inte i onödan när du är stillastående
  • Accelerera inte i onödan.

PM10

PM10 är små skadliga partiklar i luften som orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. Dessa partiklar partiklar rivs upp av fordon som åker på asfalt. Om ett fordon har dubbdäck rivs fler partiklar upp än ett fordon med odubbade däck.