Facebook pixel

Miljö Föroreningar

Vägtrafiken är en av de största källorna till luftföroreningarna i våra tätorter. Bilfria stadsdelar, begränsad tomgångskörning, utveckling av fordon och katalysatorer är några exempel på saker som gjorts för att minska utsläppen av avgaser i vårt samhälle. Trots alla dessa ändringar och tillägg har trafiken fortfarande en stor negativ påverkan på vår miljö. Luftföroreningar i samband med klimatet kallas för “växthuseffekten”. Den största bidragande orsaken till växthuseffekten är när vi förbränner fossila bränslen och förorenar vår luft. Några fossila bränslen är: diesel, bensin och naturgas.

Koldioxid (CO2)

Koldioxid är en växthusgas som bildas vid förbränning av fossila bränslen som bensin och diesel. Vägtrafiken i Sverige står för drygt 30% av koldioxidutsläppen och ökar i takt med trafikens ökning. Koldioxidutsläppen bidrar väldigt mycket till växthuseffekten och klimatförändringen. Katalysatorer minskar tyvärr inte trafikens koldioxidutsläpp.

Koldioxiden är den största orsaken till den extrema klimatförändringen. Ju mer bil du kör desto mer koldioxid släpps ut i naturen och desto mer påverkar du klimatet negativt. Därför utvecklar man eldrivna bilar.

Kolmonoxid / koloxid (CO)

Kolmonoxid är en mycket giftig lukt- och färglös gas som försämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket kan leda till att du blir trött och okoncentrerad. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolmonoxid.

Kväveoxider (NOx)

Kväveoxider är ämnen som bidrar till försurningen och kan skada dina luftvägar och lungor. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kväveoxider.

Kolväten (HC)

Kolväten är ämnen som är cancerframkallande och bidrar till marknära ozon. Dessa ämnen är farliga och kan skada dina luftvägar och lungor. Om du har en bil med katalysator så minskas utsläppen av kolväten.

Marknära ozon

Marknära ozon bildas när syre oxideras tillsammans med kväveoxider och kolväten. Ozonet som bildas är skadligt för både djur och växter. Om du har en bil med katalysator så minskar utsläppen av de ämnen som krävs för att det ska bildas marknära ozon.

Övergödning

Övergödning innebär att sjöar och vattendrag får för mycket växtnäring. Det kan leda till kraftig algblomning och att sjön växer igen. En av de största orsakerna till övergödning är kväveoxiderna från trafiken.

Försurning

Försurning innebär att sura kemiska ämnen sprids i onormalt stor utsträckning. Detta påverkar växter och djur i både skog och sjöar. Det som bidrar till försurning är bland annat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från trafiken.

Sot och giftiga partiklar

Sot och partiklar är ett problem som finns i tätorter med mycket trafik. Partiklarna kan påverka dina slemhinnor och kan vara cancerframkallande.

Ljud och buller

Buller är ett stort problem för många personer och kan ge upphov till huvudvärk. Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige utsätts för trafikbuller i sina hem. Som förare måste du bidra till att bullernivån sänks. Det kan du exempelvis göra genom hur du underhåller ditt fordon och ditt körsätt.

Några enkla förhållningsregler:

  • Se till att bilens ljuddämpare fungerar bra
  • Gasa inte i onödan när du är stillastående
  • Accelerera inte i onödan.

PM10

PM10 är små skadliga partiklar i luften som orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter. Dessa partiklar partiklar rivs upp av fordon som åker på asfalt. Om ett fordon har dubbdäck rivs fler partiklar upp än ett fordon med odubbade däck.