Facebook pixel

Miljö Olika drivmedel

Fossila bränslen

Bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen som bidrar till ökad växthuseffekt och större klimatförändringar på jorden. Det allra vanligaste drivmedel för bilar är bensin och har generellt mindre utsläpp än en bil som går på diesel med katalysator. En stor nackdel med de fossila bränslena är att de skadar miljön och håller på att ta slut. I Sverige säljs bensin och diesel av miljöklass 1 vilket innehåller mindre skadliga ämnen. Nackdelen med en dieselmotor jämfört med en bensindriven motor med katalysator är att dieselmotorer släpper ut mer halter av kväveoxid, har 10 - 15 gånger mer partiklar samt 2 - 3 gånger mer kolväten.

Alternativa drivmedel

Elektricitet

Elbilar blir allt mer populära och de har en mängd fördelar. Bilarna släpper exempelvis inte ut några giftiga ämnen, och motorbullret är i princip obefintligt. Dessutom är det mycket billigare att köpa elektricitet än vad det är att köpa fossilt bränsle så som bensin eller diesel. Den största nackdelen med elbilar i dagsläget är dess inköpspris och att deras räckvidd inte räcker lika långt som motsvarande bensinbilar.

Nu har teknologin utvecklats så mycket att du en dag kanske kan ladda din elbil hemma genom att investera i solpaneler som genererar elektricitet genom solljus.

Biobränsle

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln.

Etanol (E85)

Etanol är en typ av alkohol som framställs från växter som vete och sockerrör. Det är ett förnybart bränsle men det är inte särskilt miljövänligt då den framställs på ett icke miljövänligt sätt. De växter som används för att framställa etanol behövs även för andra ändamål i världen, exempelvis mat för oss människor.

Hybrid

Hybrid innebär att ett fordon har två motorer med olika energisystem. En hybridbil kan alltså exempelvis ha både en elmotor och bensinmotor. Oftast brukar det vara så att elmotorn används när bilen färdas under en viss hastighet och att bensinmotor används vid längre sträckor och högre hastigheter. Hybridbilar är ett praktiskt och miljövänligt alternativ till en vanligt fordon som går på bensin.

Fordonsgas

Den vanligaste typen av fordonsgas heter CNG och är av fossil naturgas eller organisk biogas. Gasen ger olika mycket påverkan på vår miljö beroende på var den kommer ifrån.

Miljöklasser

Alla bilar som säljs blir miljöklassade utifrån dess utsläpp av koloxid, kväveoxider och kolväten. Syftet med att miljöklassa bilarna är för att minska utsläpp av hälsofarliga och miljöskadliga ämnen. Samtliga bilar är tvungna att klassas med miljöklass 2008 för att kunna säljas.

  • Miljöklass 2005 PM är bilar med partikelutsläpp på högst 5 mg/km.
  • Miljöklass El är bilar som bara drivs av elektricitet.
  • Miljöklass Hybrid är bilar som drivs av både elektricitet och förbränningsmotor.