Facebook pixel

Personliga förutsättningar Nedsatt förmåga

Alla människor är olika och alla har lika värde. Begreppen som används för att beskriva hur vi skiljer oss åt har ändrats genom åren. Nyare begrepp som funktionsvariation syftar på att alla människor har olika förmågor och därför olika styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är avvikelser från normen när det kommer till fysisk, psykisk och kognitiv förmåga. En funktionsvariation betyder inte alltid en funktionsnedsättning. Exempelvis är det en funktionsvarition att kunna lyfta 300 kilo eller ha fotografiskt minne. Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder syftar på relationen mellan individen och den omgivande miljön. En person med en funktionsnedsättning är inte funktionshindrad om in den omgivande miljön sätter upp hinder.

Synliga och osynliga funktionsnedsättningar

I trafiken brukar man tala om två sorters funktionsnedsättningar:

 • Synliga funktionsnedsättningar: Där du kan se att personen har en funktionsnedsättning såsom rullstol, vit käpp, ledarhund m.m
 • Dolda funktionsnedsättningar: Där personer som har en funktionsnedsättning inte har tydliga och synliga indikationer på det, såsom hörselskada, mentala sjukdomar m.m.

Det står i trafikens grundregler att du ska visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och funktionshindrade. I många fall kan vara omöjligt att upptäcka om en medtrafikant har en dold funktionsnedsättning så det bästa du kan göra är att visa stor hänsyn till alla i trafiken.

Syn- och hörselskadade

Nedsatt syn

Nedsatt hörsel

En synskadad person kan ha en vit käpp eller en ledarhund (men måste inte ha det). Väljer en synskadad att inte ha en vit käpp eller ledarhund så kan detta också vara ett dold funktionshinder. Om du upptäcker en synskadad person ska du ge denne god tid att korsa gatan vid ett övergångsställe, och hålla gott avstånd när du passerar på andra platser.

Signaler med vit käpp

 • När käppen hålls rakt ner mot marken så väntar och lyssnar personen.
 • När käppen hålls snett framåt tänker personen börja / fortsätta gå.

Ledarhund

 • Har vit sele.
 • Ska aldrig kontaktas eller störas.
 • Ska hjälpa den synskadade, men kom ihåg att en ledarhund inte är lika påläst gällande trafikregler som du. Ta alltså inte en ledarhund för givet.

Äldre trafikanter

När vi blir äldre börjar kropp och sinnen att fungera sämre. Efter 75 års ålder löper trafikanter 5-6 gånger högre olycksrisk. Några exempel på saker som försämras med åldern är:

 • Hörsel
 • Reaktion
 • Syn
 • Balans
 • Att snabbt göra korrekta tolkningar i trafiken

Respektera de äldre genom att låta dem få ta den tid som de behöver. Tänk om det vore din mormor, morfar eller släkting som exempelvis gick över vägen. Ibland visar äldre människor att de vill att du kör vidare även om du egentligen ska släppa över dem på ett övergångsställe. Det kan vara att de är rädda att korsa vägen eller att de inte vill hindra trafiken i onödan. För att ge bästa möjlighet för de äldre att passera bör du sakta in i mycket god tid och kanske till och med stanna extra långt före övergångsstället. Tänk på att även du förhoppningsvis blir gammal en dag.