Facebook pixel

Trafikregler Placering i körfält

Vägens uppdelning

En väg utgörs av tre delar; körbana, körfält och vägren.

Körbanan omfattar körfälten tillsammans. Vanligtvis har vägen ett körfält i vardera riktningen. Ibland finns det flera körfält i samma riktning. En motorväg har skilda körbanor med minst två körfält i vardera riktning. Vägrenen ska i första hand användas av fotgängare, cyklister, mopedister och långsamtgående fordon. Vägrenen är också tillåten att använda för att underlätta en omkörning.

Vägmarkeringar

  • Längsgående markering används som heldragna linjer och kantmarkeringar. Dessa markeringar används även som skiljelinjer mellan körfälten.
  • Tvärgående markering används som stopplinje, väjningslinje och övergångsställe.
  • Utöver dessa två typer av markeringar finns en mängd andra. Bland dessa återfinns bland annat körfältspilar, symboler, text och gula markeringar vid busshållplatser.

Om vägmarkeringarna är otydliga på grund av snö, dåligt underhåll eller liknande, kommer du märka att det blir otydligheter på vägarna. Hetsa inte och kör långsammare med marginaler. Om du vet att det föreligger en sådan otydlighet som skapar risk för trafikolycka så uppskattar respektive kommun att du rapporterar in detta.

Två olika typer av körfält

  • Ett markerat körfält är det vanligast förekommande typen av körfält. I ett markerat körfält finns linjer utmärkta som skiljer körfälten från varandra.
  • Ett körfält behöver inte vara utmärkt med linjer. Ibland är vägen så bred på din sida är två bilar med marginal får plats bredvid varandra. Dessa körfält kallas icke-markerade körfält.

När du kör på en bred väg som har två icke markerade körfält i din riktning är det inte alltid de andra trafikanterna kör bredvid varandra. Ofta kör de flesta som att det är ett körfält tills de kommer fram till en korsning eller cirkulationsplats där de ska åt olika håll. Då finns motivationen att kunna köra samtidigt och öka framkomligheten. Åker de däremot mellan korsningar där vägen är bred finns ju alltid risken att vägen strax blir smalare och då får de inte plats bredvid varandra längre. De som kör i sin hemstad lär sig vad som är smart att köra och vet var bredare vägar smalnar av. Då väljer de att köra bakom varandra eftersom det blir säkrare och smidigare.

Exempel på icke-markerade körfält. Körfältet har god marginal för att rymma två bilar i sidled.

Regler gällande körfältsplacering

Normalt ska du välja det körfält som är längst till höger i din färdväg. Det brukar vara lägst hastighet i körfältet längst åt höger och högst hastighet i körfältet längst åt vänster. Om hastighetsbegränsningen är högre än 70 km/h får vanligen omkörning bara ske till vänster. Undantagen är om det finns körfältsvägvisare som visar mot olika mål, eller om det är köbildning.

Finns det minst två markerade körfält och hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller lägre, får omkörning ske till höger.

Körning på enkelriktad väg

Planera din sväng i god tid för att underlätta för bakomvarande trafik.

På enkelriktade vägar ska du placera dig till vänster inför vänstersväng och till höger inför högersväng. Ska du köra rakt fram på enkelriktat kör du normalt sett till höger. Att du kan placera dig till vänster inför vänstersväng på enkelriktad gata, beror på att ingen mötande trafik får köra in på gatan så hela platsen är din. Poängen med att placera sig till vänster är som vid all placering att tydligt visa vart du ska, ge plats åt bakomvarande att passera till höger om dig och stänga platsen så ingen kör om dig på vänster sida.

Grundregeln är att du ska hålla dig till det högra körfältet. Det finns dock två undantag från denna grundregel. I dessa situationer ska du istället hålla dig i det körfält som är lämpligast för dina kommande avsikter i trafiken:

  • När det finns minst två markerade körfält i din färdriktning och hastighetsgränsen är högst 70 km/h. I denna situation är det även tillåtet att köra om på högersidan
  • När körfältspilar eller körfältsvägvisare finns utsatta.

Vid mörker

Illustration som visar hur du bör placera ditt fordon i mörker.

Generellt är det bra att hålla sig närmare mitten under mörka förhållanden. Detta för att lättare hinna upptäcka om exempelvis ett djur springer ut på vägen och för att undvika olyckor med fotgängare och cyklister som befinner sig på din vägren.

Vid ljusa och klara förhållanden

Om det är dagsljus och om sikten är bra åt sidorna kan du köra mer i mitten av körfältet för att ha bra marginal till mötande trafik.

Hur du byter körfält

När du vill byta körfält gäller det såklart att noga se sig för. Titta både i inre och yttre backspegeln och glöm inte döda vinkeln. Samtidigt gäller det att hålla koll framåt för att få en stabil placering och vara beredd om någon framför bromsar. Ett tips kan vara att titta i backspegeln och sen framåt, ytterspegeln och sen framåt, och döda vinkeln och sen framåt så du inte tappar uppsikten på trafiken framför dig. Om det är fritt kan du ge blinkers och sedan byta körfält. Vid tät trafik kan du blinka när du har ett fordon bredvid dig och sedan försöka ta dig in bakom. Titta såklart noga så den bakom är beredd att släppa in dig. Hinner du inte få till ett säkert körfältsbyte får du följa körfältets väg och sedan vända på lämplig plats. Ofta tappar nybörjare fart när de ska byta körfält, eftersom det kan vara svårt att både titta bakåt och fortsätta gasa samtidigt. Det leder till att trafiken bakom kommer ikapp och då blir det svårare att byta körfält. Vanligt är också att nybörjare tar med sig ratten när de tittar över axeln i döda vinkeln. Försök att slappna av i armarna!

Situationer då det inte är tillåtet att byta körfält

  1. När linjen på din sida är heldragen. Om linjen på din högra sida är heldragen medan linjen till vänster inte är det, får endast fordon på den vänstra sidan byta körfält.
  2. Att åka slalom mellan körfälten på vägar med flertalet körfält i din färdriktning. Det är förbjudet att försöka ta sig fram snabbare på detta sätt i tät trafik. Det brukar inte löna sig heller. Om ett körfält rör sig snabbare kommer andra ofta försöka byta dit och då tar det stopp där.

Byt inte körfält i onödan. Försök att hålla en lugn och jämn körning för att underlätta för andra trafikanter. Varje filbyte med för en risk, och vi ska undvika onödiga risker.

Särskilda körfält

Reversibelt körfält

Ibland kan trafiksignaler styra trafikens riktning. Ett reversibelt körfält kallas även för vändbart körfält. Körriktningen i dessa fält kan vändas efter behov för att underlätta framkomst för trafikanterna.

Kollektivkörfält

Körfältet till höger är en fil avsett för vad man kallar fordon i linjetrafik.

Vanligen kör stadens bussar i linjetrafik och därför kallas kollektivkörfälten även för bussfiler. Meningen med dessa körfält är att underlätta för bussarna att komma fram. Bussar i linjetrafik, moped klass II och cyklister är tillåtna att använda detta körfält. Ibland får även andra fordon köra i kollektivkörfältet. Detta anges i så fall på en tilläggstavla. Ibland gäller de speciella reglerna för detta körfält endast under vissa tider på dygnet. Kollektivkörfält är bland annat markerade med vägmärket “Påbjudet körfält” eller ”Körbana för fordon i linjetrafik”. Det kan även finnas utsatta vägmarkeringar med texten “BUSS”.