Vilka två ämnen bildas som en konsekvens av katalysatorns arbete?

    Kväveoxid och vatten.
    Kolhydroxid och vatten.
    Kolmonoxid och vatten.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katalysatorn omvandlar ungefär 80-95 % av bilens avgasutsläpp till koldioxid och vatten.

Katalysatorn är den del av avgassystemet som konverterar skadligt utsläpp från motorn till ofarliga ämnen. Utan katalysatorn skulle tre ämnen släppas ut och skada miljön. Dessa ämnen är kolväte, kolmonoxid och kväveoxider.