Vilken avgasförorening minskar blodets förmåga att transportera syre?

    Svaveldioxid.
    Kväveoxid.
    ?
    Kolväten.
    Koldioxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kolmonoxid är en giftig gas och när den andas in binds molekylerna till blodcellerna och försvårar blodets förmåga att ta upp syre.