Vilken avgasförorening försurar mark, vatten och irriterar luftvägarna och slemhinnor?

    Kolväten.
    Kolmonoxid.
    Koldioxid.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kväveoxider är ett ämnen som bidrar till försurningen och övergödning av mark, vatten och kan samtidigt skada slemhinnor och andningsorgan.