Vilket av följande ämne rensas inte bort av en katalysator?

    ?
    Svaveldioxid.
    Kolmonoxid.
    Kolväten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En katalysator omvandlar de skadliga ämnen till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner.