Hur kan du kontrollera om en medicin är olämplig att inta i samband med körning?

    Ringa trafikverket.
    ?
    Leta efter en röd triangel på förpackningen.
    Läsa innehållsförteckningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vissa läkemedel kan försämra din förmåga att köra motorfordon. Du måste läsa den information som följer med läkemedlet och vara uppmärksam på hur du reagerar när du tagit det.

I bipacksedeln i läkemedelsförpackningen finns information om hur ditt läkemedel fungerar och vilka kända biverkningar som finns.