Teoricentralen faktabanken sverige

Gasol

Vad är gasol? Vi förklarar hur gasol definieras och vilka dess beståndsdelar är samt hur det utvinns. Lär dig definitioner på ord och termer med vår hjälp!

Gasol eller flytgas är ett gasformigt bränsle som består av lätta kolväten såsom propan och butan. Gasol utvinns ur naturgas och råolja och har i jämförelse med både olja och kol lägre koldioxidutsläpp samt mycket låga utsläpp av svavel, tungmetaller, partiklar och kväveoxider.