Körfältspil för cirkulationsplatser

Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärke M19a-1.svg