Vägmarkeringar

Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

 • Mittlinje eller körfältslinje

  M1. Mittlinje eller körfältslinje

  Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning. Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Kantlinje

  M2. Kantlinje

  Markeringen anger en körbanas yttre gräns. Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.

 • Varningslinje

  M3. Varningslinje

  Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje. Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Ledlinje

  M4. Ledlinje

  Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar. Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Cykelfältslinje

  M5. Cykelfältslinje

  Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Linje för fordon i linjetrafik

  M6. Linje för fordon i linjetrafik

  Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Reversibelt körfält

  M7. Reversibelt körfält

  Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 • Heldragen linje

  M8. Heldragen linje

  Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276] eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga. Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje. Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel. Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel.

 • Spärrområde

  M9. Spärrområde

  Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen. Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.

 • Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

  M10. Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

  Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

 • Varningslinje och heldragen linje

  M11. Varningslinje och heldragen linje

  Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

 • Mittlinje och varningslinje

  M12. Mittlinje och varningslinje

  Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

 • Stopplinje

  M13. Stopplinje

  Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1, ljussignal.

 • Väjningslinje

  M14. Väjningslinje

  Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

 • Övergångsställe

  M15. Övergångsställe

  Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt.

 • Cykelpassage eller cykelöverfart

  M16. Cykelpassage eller cykelöverfart

  Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart är uppsatt. Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.

 • Farthinder

  M17. Farthinder

  Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

 • Cykelbox

  M17A. Cykelbox

  Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II. Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.

 • Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

  M18. Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

  Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

 • Körfältspilar

  M19. Körfältspilar

  Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd. Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält. Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning. Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning.

 • Körfältspil för cirkulationsplatser

  M19A. Körfältspil för cirkulationsplatser

  Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen.

 • Körfältsbyte

  M20. Körfältsbyte

  Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske.

 • Förberedande upplysning om heldragen mittlinje

  M20A. Förberedande upplysning om heldragen mittlinje

  Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen. Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje.

 • Förbud mot att stanna och parkera

  M21. Förbud mot att stanna och parkera

  Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Förbud mot att parkera

  M22. Förbud mot att parkera

  Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant. Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållplats. Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

  M23. Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

  Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Uppställningsplats

  M24. Uppställningsplats

  Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon. Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

 • Gång- och cykelpil

  M25. Gång- och cykelpil

  Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.

 • Cykel

  M26. Cykel

  Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.

 • Gående

  M27. Gående

  Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

 • Buss

  M28. Buss

  Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

 • Hastighet

  M29. Hastighet

  Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.

 • Vägnummer

  M30. Vägnummer

  Markeringen upplyser om vägnummer.

 • Ändamålsplats

  M31. Ändamålsplats

  Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

 • Stopp

  M32. Stopp

  Markeringen upplyser om stopplikt. Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

 • Rörelsehindrad

  M33. Rörelsehindrad

  Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.

 • Information

  M34. Information

  Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.