Teoricentralen faktabanken sverige

Miljöklass

Vad är en miljöklass? Vi förklarar innebörden av miljöklass, vad de baseras på och vad som avgör vilken miljöklass en bil hamnar i.

En miljöklass är ett sätt att klassificera bilar efter hur mycket de släpper ut i avgaser av koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar. Det finns olika typer av miljöklasser, som baseras på olika EU-bestämmelser om avgasutsläpp.