Facebook pixel

Körfältsindelning före korsning

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

Alternativa symboler