Lokaliseringsmärken - vägvisning

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Alternativa symboler
  Orienteringstavla

  F1. Orienteringstavla

  Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

 • Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

  F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

  Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.

 • Tabellorienteringstavla

  F3. Tabellorienteringstavla

  Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen. Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

 • Avfartsorienteringstavla

  F4. Avfartsorienteringstavla

  Märket är en förberedande upplysning om avfart. Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

 • Vägvisare

  F5. Vägvisare

  Märket är uppsatt i anslutning till en korsning. Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer.

 • Tabellvägvisare

  F6. Tabellvägvisare

  Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats. Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse.

 • Avfartsvisare

  F7. Avfartsvisare

  Märket är uppsatt där avfarten börjar.

 • Alternativa symboler
  Körfältsvägvisare

  F8. Körfältsvägvisare

  Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet. Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser. Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

 • Samlingsmärke för vägvisning

  F9. Samlingsmärke för vägvisning

  Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet. Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

 • Platsmärke

  F10. Platsmärke

  Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen. Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 • Vägnamn

  F11. Vägnamn

  Märket anger namn på en viss väg eller led. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Vattendrag

  F12. Vattendrag

  Märket anger namn på ett visst vattendrag.

 • Avståndstavla

  F13. Avståndstavla

  Avstånd anges i hela kilometer. Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

 • Alternativa symboler
  Vägnummer

  F14. Vägnummer

  Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1-499. Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

 • Omledning

  F15. Omledning

  Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Alternativa symboler
  Ökning av antal körfält

  F16. Ökning av antal körfält

  Märket anger att antalet körfält ökar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 • Alternativa symboler
  Minskning av antal körfält

  F17. Minskning av antal körfält

  Märket anger att antalet körfält minskar. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 • Alternativa symboler
  Körfältsindelning på sträcka

  F18. Körfältsindelning på sträcka

  Märket anger körriktning i körfält. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket. Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 • Alternativa symboler
  Väganslutning med accelerationsfält

  F19. Väganslutning med accelerationsfält

  Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 • Alternativa symboler
  Väganslutning med separat körfält

  F20. Väganslutning med separat körfält

  Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 • Körfältsindelning före korsning

  F21. Körfältsindelning före korsning

  Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Riksmärke

  F22. Riksmärke

  Märket anger gräns mot annat EU-land. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Orienteringstavla för omledningsväg

  F23. Orienteringstavla för omledningsväg

  Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Färdriktning vid omledning

  F24. Färdriktning vid omledning

  Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Alternativa symboler
  Körfält upphör

  F25. Körfält upphör

  Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Alternativa symboler
  Körfält avstängt

  F26. Körfält avstängt

  Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Trafikplatsnummer

  F27. Trafikplatsnummer

  Märket anger numret på trafikplatsen. Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Parkeringshus

  F28. Parkeringshus

  Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket. Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.

 • Alternativa symboler
  Infartsparkering

  F29. Infartsparkering

  Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas. Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Lokal slinga

  F30. Lokal slinga

  Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Alternativa symboler
  Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

  F31. Märke för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

  Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.

 • Farligt gods

  F32. Farligt gods

  Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263] om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske.

 • Räddningsplats

  F33. Räddningsplats

  Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer. Avvikelse från färg får inte ske.