Teoricentralen faktabanken sverige

Cykelpassage

Cykelpassage är en typ av väg som är skapad för att göra det säkrare för cyklister i trafiken. Med hjälp av markeringar och skyltar så minskar olycksrisken.

Cykelpassage är en typ av väg som är skapad för att öka säkerheten för cyklister när de korsar vägbanor. Dessa passager är markerade med specifika skyltar och markeringar på vägbanan för att uppmärksamma både cyklister och bilister.

När en cyklist kommer till en cykelpassage bör den stanna och titta noggrant åt båda hållen innan de fortsätter. Om det finns fordonstrafik så har cyklisten väjningsplikt till bilisterna. För bilister är det viktigt att alltid vara uppmärksam och följa de skyltar och markeringar som indikerar en cykelpassage, för att förhindra olyckor och säkerställa en säker passage för cyklister.