Teoricentralen faktabanken sverige

Farligt gods

Vad innebär farligt gods? Här hittar du beskrivningen för farligt gods samt vilka nio klasser som de delas upp i per definition.

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Ett ämne eller en produkt som i sig är ofarlig kan innebära fara vid en transport beroende på hur produkten transporteras och om den transporteras tillsammans med andra produkter.

Farligt gods delas upp i nio olika klasser:

  1. Explosiva ämnen och föremål
  2. Gaser
  3. Brandfarliga vätskor
  4. Brandfarliga fasta ämnen
  5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
  6. Giftiga och smittfarliga ämnen
  7. Radioaktiva ämnen
  8. Frätande ämnen
  9. övriga farliga ämnen

Till varje klass finns ett antal underavdelningar. Innehållet i dessa är inte uttömmande, men det täcker ändå huvudparten av de kommersiellt mest betydelsefulla produkterna med farliga egenskaper.