Teoricentralen faktabanken sverige

Luftföroreningar

Vad är luftföroreningar? Vi förklarar vad luftföroreningar är för något och vilka faktorer inom trafiken som bidrar till luftföroreningar.

Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och förkorta den förväntade livslängden. De orsakar också växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Trafiken orsakar bland annat luftföroreningar av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt partiklar från förslitning av bromsar, hjul och vägbanan.

Vägtrafikens utsläpp är ofta större i våra tätorter, och i kvartersbebyggelse blandas luften om långsamt. Utsläppen från trafiken beror också på andelen dubbdäck, körförhållanden och andelen fordon som nyss har startat, då motor och avgasreningen inte nått upp i normal arbetstemperatur. För dessa kan emissionerna vara 100 gånger högre än från fordon med fullt uppvärmd motor och avgasrening.

Luftföroreningar från trafiken har dock minskat kraftigt sedan 1990-talet, men halterna av partiklar, kvävedioxid och marknära ozon är fortfarande oacceptabelt höga på många platser.