Trafiksignaler

En trafiksignal är en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik. Signalens olika lägen talar om för trafikanter hur de ska bete sig i trafiken.

 • Röd

  SIG1. Röd

  Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 • Röd + gul

  SIG2. Röd + gul

  Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

 • Grön

  SIG3. Grön

  Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

 • Gul

  SIG4. Gul

  Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara. Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 • Blinkande gult

  SIG5. Blinkande gult

  Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.

 • Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

  SIG6. Röd akustisk signal med långsam pulsfrekvens

  Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning. Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

 • Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

  SIG7. Grön akustisk signal med snabb pulsfrekvens

  Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.

 • S

  SIG8. S

  Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

 • S + vågrätt streck

  SIG9. S + vågrätt streck

  Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

 • Lodrätt streck

  SIG10. Lodrätt streck

  Fordon och spårvagn får fortsätta framåt. Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen.

 • Vågrätt streck

  SIG11. Vågrätt streck

  Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.

 • Rött kryss

  SIG12. Rött kryss

  Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik.

 • Gul pil eller pilar

  SIG13. Gul pil eller pilar

  Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

 • Grön pil

  SIG14. Grön pil

  Körfältet får användas för trafik. I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

 • Rött blinkande ljus

  SIG16. Rött blinkande ljus

  Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka.

 • Rött fast ljus

  SIG17. Rött fast ljus

  Signalen anger att en väg är helt avstängd.

 • Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktighet

  SIG18. Gult blinkande ljus för påkallande av särskild försiktighet

  Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning. Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid. Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.