Facebook pixel

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

 • Motorväg

  E1. Motorväg

  Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 • Motorväg upphör

  E2. Motorväg upphör

  Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

 • Motortrafikled

  E3. Motortrafikled

  Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 • Motortrafikled upphör

  E4. Motortrafikled upphör

  Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

 • Tättbebyggt område

  E5. Tättbebyggt område

  Ortnamnet kan vara infogat i märket.

 • Tättbebyggt område upphör

  E6. Tättbebyggt område upphör

  Ortnamnet kan vara infogat i märket.

 • Gågata

  E7. Gågata

  Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276] är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.

 • Gågata upphör

  E8. Gågata upphör

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.

 • Gångfartsområde

  E9. Gångfartsområde

  Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.

 • Gångfartsområde upphör

  E10. Gångfartsområde upphör

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.

 • Alternativa symboler
  Rekommenderad lägre hastighet

  E11. Rekommenderad lägre hastighet

  Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

 • Alternativa symboler
  Rekommenderad lägre hastighet upphör

  E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.

 • Alternativa symboler
  Rekommenderad högsta hastighet

  E13. Rekommenderad högsta hastighet

  Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

 • Rekommenderad högsta hastighet upphör

  E14. Rekommenderad högsta hastighet upphör

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.

 • Sammanvävning

  E15. Sammanvävning

  Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen. Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

 • Alternativa symboler
  Enkelriktad trafik

  E16. Enkelriktad trafik

  Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

 • Alternativa symboler
  Återvändsväg

  E17. Återvändsväg

  Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

 • Mötesplats

  E18. Mötesplats

  Märket anger en bredare del av en smal väg som är lämplig för två fordon att mötas på.

 • Parkering

  E19. Parkering

  Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.

 • Alternativa symboler
  Områdesmärke

  E20. Områdesmärke

  Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket. Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller. Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas. Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas.

 • Alternativa symboler
  Slut på område

  E21. Slut på område

  Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke.

 • Busshållplats

  E22. Busshållplats

  Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt. Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket. Klockslag kan anges på märket.

 • Taxi

  E23. Taxi

  Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.

 • Automatisk trafikövervakning

  E24. Automatisk trafikövervakning

  Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt personuppgiftslagen (1998:204], lagen (2001:558] om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd.

 • Betalväg

  E25. Betalväg

  Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.

 • Tunnel

  E26. Tunnel

  Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket. Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.

 • Nöduppställningsplats

  E27. Nöduppställningsplats

  Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande. Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen. Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

 • Alternativa symboler
  Nödutgång

  E28. Nödutgång

  Märket anger nödutgång för gående.

 • Utrymningsväg

  E29. Utrymningsväg

  Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

 • Särskilda bestämmelser för parkering

  E30. Särskilda bestämmelser för parkering

  Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke. För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket. Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats.

 • Alternativa symboler
  Miljözon

  E31. Miljözon

  Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22-24 a §§ trafikförordningen (1998:1276] är tillämpliga. Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt.

 • Alternativa symboler
  Slut på miljözon

  E32. Slut på miljözon

  Märket anger att en miljözon slutar.

 • Cykelgata

  E33. Cykelgata

  Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

 • Cykelgata upphör

  E34. Cykelgata upphör

  Märket anger att en cykelgata upphör.