Facebook pixel

Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

 • Förbud mot infart med fordon

  C1. Förbud mot infart med fordon

  Märket anger förbud mot infart med fordon.

 • Förbud mot trafik med fordon

  C2. Förbud mot trafik med fordon

  Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna.

 • Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

  C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2

  Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

 • Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

  C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

  Märket anger förbud mot all trafik med alla typer av motorfordon med fler än två hjul.

 • Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

  C5. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

  Märket anger förbud mot all trafik med motorcykel och moped klass I.

 • Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

  C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

  Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra. Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

 • Förbud mot trafik med tung lastbil

  C7. Förbud mot trafik med tung lastbil

  Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

  C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

  Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

  C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

  Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263] om transport av farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.

 • Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

  C10. Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

  Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot trafik med moped klass II

  C11. Förbud mot trafik med moped klass II

  Avser förbudet även trafik med moped klass 1 (EU-moped] anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

  C12. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

  Märket anger förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur.

 • Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

  C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

  Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot ridning

  C14. Förbud mot ridning

  Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.

 • Förbud mot gångtrafik

  C15. Förbud mot gångtrafik

  Märket anger förbud mot gångtrafik.

 • Begränsad fordonsbredd

  C16. Begränsad fordonsbredd

  Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd. Största tillåtna bredd anges på märket.

 • Begränsad fordonshöjd

  C17. Begränsad fordonshöjd

  Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

 • Begränsad fordonslängd

  C18. Begränsad fordonslängd

  Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.

 • Minsta avstånd

  C19. Minsta avstånd

  Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket. Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

 • Begränsad bruttovikt på fordon

  C20. Begränsad bruttovikt på fordon

  Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

 • Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

  C21. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

  Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

 • Alternativa symboler
  Bärighetsklass

  C22. Bärighetsklass

  Vägens bärighetsklass anges på märket.

 • Begränsat axeltryck

  C23. Begränsat axeltryck

  Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

 • Begränsat boggitryck

  C24. Begränsat boggitryck

  Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

 • Alternativa symboler
  Förbud mot sväng i korsning

  C25. Förbud mot sväng i korsning

  Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Förbud mot U-sväng

  C26. Förbud mot U-sväng

  Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 • Omkörning förbjuden

  C27. Omkörning förbjuden

  Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.

 • Slut på förbud mot omkörning

  C28. Slut på förbud mot omkörning

  Märket anger att förbudet mot omkörning upphör.

 • Förbud mot omkörning med tung lastbil

  C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil

  Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.

 • Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

  C30. Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

  Märket anger att förbudet mot omkörning med tung lastbil upphör.

 • Alternativa symboler
  Hastighetsbegränsning

  C31. Hastighetsbegränsning

  Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket. Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp. Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen.

 • Alternativa symboler
  Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

  C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

  Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

 • Alternativa symboler
  Stopp vid tull

  C33. Stopp vid tull

  Märket anger skyldighet att stanna för tullklarering. Fordonet skall stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt.

 • Alternativa symboler
  Stopp för angivet ändamål

  C34. Stopp för angivet ändamål

  Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket. Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild. Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges.

 • Förbud mot att parkera fordon

  C35. Förbud mot att parkera fordon

  Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276] eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan. Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.

 • Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

  C36. Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

  De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 • Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

  C37. Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

  De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 • Datumparkering

  C38. Datumparkering

  Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 • Förbud mot att stanna och parkera fordon

  C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon

  Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

 • Alternativa symboler
  Ändamålsplats

  C40. Ändamålsplats

  Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.

 • Alternativa symboler
  Slut på ändamålsplats

  C41. Slut på ändamålsplats

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

 • Alternativa symboler
  Vändplats

  C42. Vändplats

  Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

 • Alternativa symboler
  Slut på vändplats

  C43. Slut på vändplats

  Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

 • Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

  C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

  Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.

 • Alternativa symboler
  Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

  C45. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

  Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under. Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas. Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke. Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke. För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket.

 • Begränsat trippelaxeltryck

  C46. Begränsat trippelaxeltryck

  Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.